Controle door Logius

Main content

Logius ondersteunt overheidsinstanties om te voldoen aan de eisen rond digitale toegankelijkheid. Onderdeel hiervan is een controle van de verklaringen die gepubliceerd worden in het register.

Wat wordt gecontroleerd?

Logius controleert of een verklaring en de bijbehorende onderbouwing voldoen aan het model dat hiervoor verplicht is op grond van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Voor de controle wordt gebruik gemaakt van de standaard checklist op deze pagina.

Je kunt deze controle ook zelf uitvoeren. Logius controleert alleen of de vereiste elementen aanwezig zijn in de verklaring en in de toetsresultaten. We kijken niet naar de inhoud, dat is voorbehouden aan handhavende instanties.

Afwijkingen

Wanneer Logius een afwijking constateert, informeren wij de betreffende instantie hierover schriftelijk per mail. Er geldt dan een termijn van zes weken om de verklaring aan te passen en opnieuw te publiceren. Voldoet een verklaring na die termijn alsnog niet aan het model, dan maken wij hiervan melding in het register. Dit wordt dan ook zichtbaar in het toegankelijkheidslabel op de website die het betreft. En ook wordt het meegenomen in de voortgangsrapportage aan de Eerste en Tweede Kamer waarvoor het register de basis vormt.

Waarom moeten verklaringen voldoen aan een model?

Met ingang van 23 september 2020 moeten alle websites van de overheid voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Om te kunnen toezien op een juiste naleving van het besluit worden er formele eisen gesteld aan de toegankelijkheidsverklaring en aan toetsresultaten waarmee een toegankelijkheidsclaim wordt onderbouwd. Deze eisen zijn vertaald in een model waaraan alle verklaringen moeten voldoen. De eenvoudigste manier om aan het model te voldoen is door gebruik te maken van de invulassistent.

Standaard checklist

Voor de controle van verklaringen maakt Logius gebruik van een standaard checklist, zoals weergegeven in de tabel op deze pagina. De controle stopt bij de eerstgevonden afwijking en levert dus geen complete lijst op van alle afwijkingen. Het is daarom mogelijk dat een verklaring op meer dan één punt niet voldoet. Instanties kunnen de checklist zelf gebruiken voor een volledige controle. Een verklaring en de bijbehorende onderbouwing moeten voldoen aan alle kenmerken die worden genoemd in onderstaande tabel. Als aan één of meerdere kenmerken niet wordt voldaan, dan is de rapportage ontoereikend om te dienen als onderbouwing bij een claim ‘voldoet volledig’ (A) of ‘voldoet gedeeltelijk’ (B). In een dergelijk geval dient de nalevingsstatus te worden verlaagd naar ‘eerste maatregelen genomen’ (C).

 

Checklist toegankelijkheidsverklaring (antwoordopties: ja / nee)
Nr. Referentie kenmerken die in de onderzoeksrapportage zijn vastgelegd
1   Via de toegankelijkheidsverklaring zijn de onderzoeks­resultaten direct bereikbaar via een link (of meerdere links als het volledige onderzoek uit meerdere rapportages bestaat.)
2 WCAG-EM Een beschrijving dat het toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd aan de hand van een openbare, goed gedocumenteerde evaluatie- on inspectiemethode: WCAG‑EM
3 Step 1a Een beschrijving van de scope van de website of app, bestaande uit:
  • Het hoofddomein van de website, EN (indien relevant)
  • sub- en deeldomeinen en andere onderdelen die ook deel uitmaken van de website,
  • onderdelen die buiten de scope vallen van de website, anders dan de content genoemd in artikel 2 van het Tijdelijk besluit.
4 Step 1b Een beschrijving dat het onderzoek alle 50 eisen omvat uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= de WCAG 2.1 niveau A + AA succescriteria).
5 Step 1c Een beschrijving van het basisniveau van de toegankelijkheidsondersteuning.
bijvoorbeeld: “De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.”
6 Step 2d Een beschrijving van de voor de interface van de website gebruikte technologieën.
bijvoorbeeld: “De technologieën HTML, CSS, JS (incl. framework [naam]), PDF, SMIL en WAI-ARIA, waarvoor technieken zijn gedocumenteerd in https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/.”
7 Step 3a, b, c Een opsomming van de pagina’s die deel uitmaken van de steekproef.
8 Step 5a Beschrijving van de uitvoering van het onderzoek: door wie of welke (markt)partij(en).
9 Step 5b Een opsomming van browsers en andere software die bij het onderzoek zijn gebruikt, inclusief versienummers.
10 Step 5c
  • De datum van de onderzoeksresultaten.
  • Noot: een vereiste is dat de onderzoeksresultaten op de publicatiedatum van de toegankelijkheidsverklaring minder dan 36 maanden oud zijn.
11 Step 5e Vastlegging van de onderzoeksresultaten in een voor mensen leesbaar formaat, zoals een rapport, of in het machineleesbare formaat EARL.